• Chủ tịch HĐQT
  Ông Hoàng Thế Anh

  Ông Hoàng Thế Anh Chủ tịch HĐQT

  Cử nhân chuyên ngành Tài Chính doanh nghiệp tại Học Viện Tài Chính

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học HELP, Malaysia

  12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng – Đầu tư.

 • Tổng giám đốc
  Ông Phan Thành Đạt

  Ông Phan Thành Đạt Tổng giám đốc

  Cử nhân chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư.